Bezpieczeństwo i ryzyko informacji

Innowacje i bezpieczeństwo muszą funkcjonować w parze.

"Zmiany technologiczne i kompleksowa cyfryzacja łańcuchów wartości przedsiębiorstw wymagają nowych i zmienionych strategii bezpieczeństwa IT.
AEQUITAS SENSUS opracowuje dla Państwa skuteczne modele bezpieczeństwa IT, które zapewniają osiągnięcie celów w zakresie bezpieczeństwa bez ograniczania siły innowacyjnej lub siły wdrożeniowej Państwa firmy. W partnerstwie, kompetentnie i bezpiecznie dla projektu".

Ralf Adebar, konsultant ds. zarządzania

Strategiczny czynnik innowacyjności bezpieczeństwo informacji

Potrzeba skutecznej ochrony informacji i danych przed utratą, modyfikacją lub kradzieżą jest uznawana przez wiele firm za podstawowe zadanie skutecznej strategii transformacji cyfrowej. Identyfikacja i analiza istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz opracowanie ukierunkowanych i skutecznych środków zarządzania ryzykiem jest jednak dla wielu organizacji procesem złożonym i kosztownym: ryzyka i możliwości stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w całym przedsiębiorstwie są ze sobą ściśle powiązane.

Wiedzę naszych konsultantów ISM* wykorzystujemy w elastyczny i zorientowany na zadania sposób, oparty na warsztatach i coachingu, aż po pełne, długoterminowe wsparcie ISM na miejscu.

Zachowanie umiejętności informatycznych nawet w przypadku kryzysu informatycznego

Rosnąca złożoność technologii sieciowych, komunikacyjnych i informatycznych stale stawia przed firmami nowe wyzwania w zakresie zarządzania kryzysowego IT i zarządzania kryzysowego IT. Ponadto wiele gałęzi przemysłu znajduje się pod coraz większą presją regulacyjną w zakresie wdrażania konkretnych wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z informatyką. W nadchodzących latach nadal będzie rosła presja na tworzenie wydajnych i odpornych na zmiany systemów zarządzania kryzysowego IT.

AEQUITAS SENSUS wspiera średnie i duże firmy w opracowywaniu, tworzeniu i optymalizacji systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS) oraz zarządzania awaryjnego IT w oparciu o krajowe i międzynarodowe podejścia oparte na lepszych praktykach, takie jak ISO 22301, ISO/IEC 27031 i BSI Standard 100-4.

Skuteczna ochrona danych poprzez holistyczną kontrolę

Na tle ciągle zmieniających się sytuacji zagrożenia i stale zmieniających się podstaw prawnych, utrzymanie skutecznej i odpowiedniej ochrony danych osobowych nie jest już odosobnionym zadaniem dla osób fizycznych. Ryzyka dla przedsiębiorstw wynikające z przetwarzania danych osobowych rozszerzają się kompleksowo, zwłaszcza w wyniku transformacji cyfrowej, i nie można ich już kontrolować za pomocą indywidualnych środków lub częściowych rozwiązań technicznych. Coraz częściej ochrona danych może być zapewniona bez ograniczeń tylko poprzez całościowe spojrzenie na pełny cykl życia danych i informacji.

Dzięki oryginalnym Zintegrowanym Ramom Zarządzania Bezpieczeństwem i Prywatnością, AEQUITAS SENSUS oferuje średnim i dużym przedsiębiorstwom we wszystkich branżach efektywną i zorientowaną na dowody możliwość efektywnego połączenia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji oraz pełnego zrozumienia, analizy, monitorowania i kontroli pełnego cyklu życia przetwarzania danych osobowych.

Więcej sukcesów w digitalizacji dzięki skutecznemu zapobieganiu zagrożeniom cybernetycznym

Cyfrowa transformacja tworzy globalny i cyfrowy świat. Szerokie i głębokie sieci danych i informacji stwarzają ogromny potencjał dla poprawy wydajności i rozwiązywania złożonych problemów. Ryzyko cybernetyczne może jednak utrudnić lub nawet uniemożliwić przedsiębiorstwom wykorzystanie tych korzyści i możliwości dla własnego sukcesu.

AEQUITAS SENSUS opracowuje modele bezpieczeństwa cybernetycznego i zajmuje się niezbędnymi elementami skutecznej strategii korporacyjnej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. W oparciu o indywidualne wymagania i specyfikacje firmy, zarządzanie, zgodność i zarządzanie ryzykiem jest rejestrowane i analizowane pod kątem pokrycia tych wymagań przez istniejące systemy kontroli. Dzięki organizacyjnemu i technicznemu doświadczeniu ekspertów cyberprzestrzeni AEQUITAS SENSUS przedsiębiorstwa mogą podejmować indywidualne i bezpieczne decyzje dotyczące sposobów radzenia sobie z zagrożeniami cybernetycznymi, a tym samym zwiększać swoją odporność na rozszerzającą się sytuację zagrożenia z cyberprzestrzeni.

 1. 1
  Cele:

  Nasi konsultanci znają wymagania stawiane standardowym i efektywnym systemom kontroli bezpieczeństwa informacji. Nie trzeba dodawać, że zadania programowe i projektowe mogą być realizowane z dokładnymi rezultatami, nawet w kontekście zredukowanych ram czasowych i opcji zasobów. Eksperci IS w AEQUITAS SENSUS znają wymogi bezpieczeństwa informatycznego oraz wymagania Głównego Urzędnika ds. Bezpieczeństwa Informacji (CISO), a także zarządów i dyrektorów zarządzających.

 2. 2
  Model proceduralny:

  AEQUITAS SENSUS jest partnerem w zakresie rozwoju, budowy i optymalizacji systemów kontroli bezpieczeństwa informacji (ISMS) w średnich i dużych przedsiębiorstwach w sektorach handlu, transportu, produkcji, logistyki, żywności, energii i finansów. ISMS jest rozwijany w oparciu o wybraną przez klienta bazę techniczną z wykorzystaniem bezpiecznej dla projektu metodyki SENSUS, która określa niezbędny zakres wdrożenia w celu osiągnięcia zgodności z wybranymi ramami, począwszy od wstępnej analizy obecnej sytuacji na poziomie procesu, procedury i technologii. Uwzględnienie poszczególnych wymagań strategicznych, organizacyjnych i technicznych firm jest kompleksowo zapewnione na wszystkich etapach realizacji. W ramach analiz SWOT i warsztatów dotyczących wyznaczania celów, prowadzonych wspólnie z klientem, zakres docelowego SZŚ jest definiowany i bezpośrednio powiązany z celami korporacyjnymi, aby umożliwić długoterminową dokładność dopasowania i wzrostu bezpieczeństwa SZŚ, również w odniesieniu do wymogów zarządzania funkcjonalnego i biznesowego.

 3. 3
  Usługi:

  • Opracowanie i ustanowienie systemów kontroli bezpieczeństwa informacji opartych na ISO/IEC 27001, BSI IT-Grundschutz lub na branżowych lub regulacyjnych wersjach ISO/IEC 27001.
  • Optymalizacja systemów kontroli dla bezpieczeństwa informacji (zwiększenie dojrzałości, przygotowanie do certyfikacji)
  • Analiza dojrzałości w ramach przygotowania do certyfikacji (analiza GAP)
  • Ocena skutków istniejących procedur ISM (ilościowa, jakościowa)
  • Wdrażanie działań szkoleniowych i informacyjnych w kontekście wdrażania ISMS
  • CISO-Advisory
  • Tymczasowy CISO
  • Zewnętrzny urzędnik ds. bezpieczeństwa informacji
  • Rozszerzenie ISMS zgodnie z § 8a BSIG (KRITIS, KritisV)
  • Odpowiedni test w rozumieniu § 8a BSIG dla dostarczenia dowodów do Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI)

 1. 1
  Cele:

  Zespół AEQUITAS SENSUS BCM wspiera przedsiębiorstwa w projektowaniu, rozwoju i optymalizacji systemów, procedur i metod zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych. Nasi certyfikowani wiodący audytorzy i konsultanci z certyfikatem ISO 22301 oferują bogate doświadczenie w realizacji zadań BCM związanych z programem lub projektem.

  Niezależnie od wielkości lub przynależności branżowej przedsiębiorstwa, celem jest zawsze efektywne kosztowo i ukierunkowane ustalenie wymogów, procedur i metod bezpiecznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych i kryzysowych, które są dokładnie dopasowane do celów przedsiębiorstwa i istniejących przepisów prawnych, ustawowych lub branżowych.

 2. 2
  Model proceduralny:

  Aby móc stawić czoła zagrożeniom biznesowym za pomocą odpowiednich struktur organizacyjnych, procesów, procedur i indywidualnie opracowanych środków, AEQUITAS SENSUS opracował skuteczne metody testowania, tworzenia i doskonalenia systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS).

  Nasi eksperci kierują się najlepszymi praktykami technicznymi i profesjonalnymi procedurami realizacji projektów, opartymi na międzynarodowych standardach. Aktualne warunki rynkowe, wymogi regulacyjne i zmiany istotne dla danego przedsiębiorstwa, jak również pętle kontrolne ustanowione w ramach istniejących systemów kontroli ryzyka korporacyjnego są wykorzystywane jako podstawa do technicznego wyprowadzenia systemu kontroli, który ma zostać ustanowiony.

  Centralnym kryterium sukcesu jest tu integracja obszarów organizacyjnych i technicznych istotnych dla przedsiębiorstwa w celu zapewnienia, że niezbędne perspektywy i wymagania są w pełni uwzględnione. Wymóg ten jest realizowany za pomocą przygotowawczych warsztatów technicznych (onsite, offite, remote), których wyniki są określane jako wiążąca podstawa do wdrożenia w trakcie wewnętrznych konsultacji w firmie.

 3. 3
  Usługi:

  • Ocena dojrzałości BCM
  • Opracowanie i wdrożenie analiz wpływu na działalność gospodarczą
  • Koncepcja i rozwój systemów kontroli kontynuacji działalności (BCMS)
  • Optymalizacja systemów sterowania dla kontynuacji działalności (BCMS)
  • Symulacje awaryjne i kryzysowe
  • Testy i ćwiczenia procedur organizacyjnych i technicznych w zakresie zarządzania ciągłością działania i zarządzania ciągłością usług informatycznych
  • Realizacja szkoleń i imprez informacyjnych z zakresu BCM

 1. 1
  Cele:

  Każda firma przetwarzająca dane osobowe musi zmierzyć się z konkretnym ryzykiem i wyzwaniami, które z niego wynikają. Ze względu na istniejącą podstawę prawną i szybko zmieniającą się sytuację w zakresie zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, ryzyko związane z ochroną danych nie stanowi już zagrożenia niższego szczebla: skuteczne zarządzanie ochroną danych i bezpieczeństwem danych bezpośrednio przekłada się na podstawowe ryzyko korporacyjne.

  Opracowanie i ustanowienie zintegrowanego systemu kontroli ochrony danych i bezpieczeństwa informacji (lub uzupełnienie istniejącego ISMS o specyfikacje, metody i procedury specyficzne dla ochrony danych) zapewnia niezbędne całościowe i zintegrowane podejście w celu spełnienia kompleksowych wymagań. Wykorzystanie istniejących wieloletnich doświadczeń i wiedzy opartych na najlepszych i lepszych praktykach w zakresie ukierunkowanego i efektywnego projektowania systemów kontroli bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i zarządzania ryzykiem IT umożliwia specjalistom z AEQUITAS SENSUS osiągnięcie celu wyznaczonego przez wiele firm z wymiernym sukcesem: Poprawa skuteczności, wymierności i efektywności kosztowej ochrony danych i bezpieczeństwa danych.

 2. 2
  Model proceduralny:

  The G

  Projektowanie i rozwój zintegrowanego systemu kontroli ochrony danych i bezpieczeństwa informacji opiera się na profesjonalnym doradztwie i podejściu do zarządzania projektami. AEQUITAS SENSUS oferuje niezbędną niezawodność techniczną dzięki wieloletniemu doświadczeniu swojego zespołu doradczego ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Uwzględniając odpowiednie kryteria biznesowe i strategiczne przedsiębiorstwa, analizuje się istniejące procesy, specyfikacje, procedury i metody oraz określa w sposób zrozumiały luki w odniesieniu do zdefiniowanego wizerunku docelowego i wskazuje się na wynikające z tego konkretne ryzyka biznesowe.

  Techniczne wdrożenie i eksploatacja zintegrowanego systemu kontroli ochrony danych i bezpieczeństwa informacji odbywa się w ramach iteracyjnego i wspólnego procesu pracy, w którym zespół projektowy zapewnia stałe zaangażowanie wszystkich istotnych części organizacji. Zrozumiałość, przejrzystość i konstruktywne pętle sprzężenia zwrotnego są oczywistymi wymogami wdrożeniowymi.

  Wspieramy Państwa również w uruchomieniu i dalszym rozwoju zintegrowanego systemu kontroli ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Działania informacyjne i szkoleniowe stanowią w równym stopniu część usług świadczonych przez zespół ekspertów AEQUITAS SENSUS, co znormalizowana i wiarygodna pod względem proceduralnym kontrola poziomów dojrzałości i określonych parametrów wydajności w ramach procesu ciągłego doskonalenia.

 3. 3
  Usługi:

  • Opracowanie strategii korporacyjnej w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji
   (Strategia ochrony prywatności w przedsiębiorstwie)
  • Przeprowadzenie analizy stanu zapasów (analiza GAP)
  • Ocena wpływu oparta na procedurze Procedura inwentaryzacji
  • Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu kontroli ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO/IEC 27001 i rozszerzenie ISO/IEC 27701
  • Opracowanie i konfiguracja zestawu kontrolnego związanego z ochroną danych w oparciu o COBIT 5
  • Działania szkoleniowe i informacyjne Zintegrowana ochrona danych

 1. 1
  Cele:

  Ochronę zasobów informacyjnych i ochronę osobistą pracowników firmy zapewnia zdolność do szybkiego, celowego i skutecznego reagowania na pojawiające się zagrożenia cybernetyczne. Środki organizacyjne i techniczne są skuteczniejsze i stanowią podstawę do zapewnienia ochrony nawet ambitnych programów digitalizacji poprzez ciągłą optymalizację.

 2. 2
  Model proceduralny:

  Skuteczne środki przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym opierają się na dokładnej analizie i prezentacji zagrożeń cybernetycznych istotnych dla przedsiębiorstwa. Sytuacja związana z ryzykiem może być oceniana albo niezależnie przez ekspertów AEQUITAS SENSUS, albo w ramach wspólnej oceny. Głównym rezultatem jest kwantyfikacja zidentyfikowanych zagrożeń i wiarygodna klasyfikacja sytuacji zagrożenia, również na tle celów wzrostu lub transformacji.

  Na podstawie wyników analizy opracowywana jest specyficzna dla danego przedsiębiorstwa strategia cybernetyczna, której realizacja odnosi się do istotnych dla przedsiębiorstwa zagrożeń cybernetycznych i jest ustalana w celu ograniczenia sytuacji zagrożenia. Formułowanie i wdrażanie strategii odbywa się zazwyczaj poprzez opracowanie zrozumiałych "Cyber RoadMaps" z natychmiastowymi wytycznymi dotyczącymi działań, które umożliwiają realizację celów bezpieczeństwa firmy zorientowanych na projekt.

  AEQUITAS SENSUS towarzyszy, wspiera lub jest odpowiedzialny za realizację zdefiniowanej przez firmę strategii cybernetycznej, a także oferuje intensywne wsparcie na etapie wdrażania w zakresie potrzeby aktualizacji i dostosowania planowanych lub wdrażanych środków na tle aktualnych zmian w sytuacji zagrożenia cybernetycznego.

 3. 3
  Usługi:

  • Analiza ryzyka cybernetycznego (identyfikacja i przedstawienie rzeczywistej sytuacji)
  • Opracowanie specyficznej dla przedsiębiorstwa strategii radzenia sobie z ryzykiem cybernetycznym
  • Opracowanie cybernetycznych map drogowych dotyczących realizacji strategii
  • Przegląd zestawów kontroli organizacyjnej i technicznej (pomiar efektywności)
  • Przegląd zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym stron trzecich
  • AEQUITAS SENSUS CyberRisk Assessment (kontrola wewnętrzna)

Consent Management Platform by Real Cookie Banner