Polityka prywatności

Przyszedłeś na tę stronę, ponieważ chcesz się poinformować o sposobie postępowania z Twoimi danymi osobowymi. W celu wypełnienia naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 12 i nast. podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO), mamy przyjemność przedstawić Państwu nasze informacje na temat ochrony danych poniżej:

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest

Aequitas AG
Christoph-Probst-Weg 29
20251 Hamburg

Dalsze informacje o naszej firmie, dane osób upoważnionych do reprezentowania nas, a także dalsze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce naszej strony internetowej: http://www.aequitas-ag.de/impressum

Które z Państwa danych są przez nas przetwarzane? I w jakim celu?

Jeśli otrzymaliśmy dane od Państwa, będziemy je przetwarzać wyłącznie w celach, dla których je otrzymaliśmy lub zebraliśmy. Przetwarzanie danych do innych celów będzie brane pod uwagę tylko wtedy, gdy zostaną spełnione niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 DSGVO. W tym przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 ust. 3 DSGVO i art. 14 ust. 4 DSGVO.

Na jakiej podstawie prawnej jest to oparte?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest co do zasady - o ile nie istnieją szczególne przepisy - art. 6 DSGVO. Szczególnie istotne są tu następujące możliwości:
- Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) DPA)
- Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) DPA
- Przetwarzanie danych w oparciu o bilansowanie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) FADP)
- Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) ORD)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyważenia interesów, Państwo jako osoba, której dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień art. 21 DSGVO.

Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool „Real Cookie Banner“ ein. Details zur Funktionsweise von „Real Cookie Banner“ findest du unter <a href=“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse ist die Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien und der diesbezüglichen Einwilligungen.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder vertraglich vorgeschrieben noch für den Abschluss eines Vertrages notwendig. Du bist nicht verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie die personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, können wir deine Einwilligungen nicht verwalten.

Jak długo dane są przechowywane?
Przetwarzamy dane tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu.
O ile istnieją prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych - np. w prawie handlowym lub podatkowym - odpowiednie dane osobowe są przechowywane przez czas trwania obowiązku przechowywania. Po wygaśnięciu obowiązku zatrzymywania danych sprawdza się, czy istnieją dalsze wymogi dotyczące przetwarzania. Jeśli nie ma już takiej potrzeby, dane zostaną usunięte.

Co do zasady, pod koniec roku kalendarzowego przeprowadzamy analizę danych pod kątem potrzeby ich dalszego przetwarzania. Ze względu na objętość danych, badanie to jest przeprowadzane w odniesieniu do określonych rodzajów danych lub celu przetwarzania.
Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili (patrz poniżej) poprosić o informacje na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, a jeśli nie jest to konieczne, zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Do jakich odbiorców zostaną przekazane dane?
Państwa dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy z Państwem, jeżeli przekazanie danych jest dopuszczalne na podstawie ważenia interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Gdzie dane są przetwarzane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w centrach komputerowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Twoje prawa jako "osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do informacji o danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.
W przypadku prośby o informacje, która nie została złożona na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wtedy zażądać od Państwa przedstawienia dowodów, które udowodnią, że są Państwo osobą, za którą się Państwo podają.

Ponadto mają Państwo prawo do korekty lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile są Państwo do tego prawnie uprawnieni.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach przepisów ustawowych. Mają Państwo również prawo do przekazywania danych w ramach przepisów o ochronie danych osobowych.

W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 DSGVO wobec przetwarzania Państwa danych w związku z kampanią marketingu bezpośredniego, jeżeli opiera się ono na ważeniu interesów.

Nasz inspektor ochrony danych osobowych
W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Możesz skontaktować się z tą osobą pod następującymi opcjami kontaktu:

Aequitas AG
- Florian Dieckmann -
Christoph-Probst-Weg 29
20251 Hamburg

Prawo do odwołania
Mają Państwo prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez nas do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

Status: 15.02.2019

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner